Onze droom


Onzichtbaar Den Haag droomt van een wereld waar burgers in contact en dialoog komen om van elkaar te leren. Door het leven te zien vanuit het perspectief van de ander en zo betrokken te raken bij elkaar. Om samen te werken en kennis, kunde en ervaringen te delen. Een wereld waar iedereen zich welkom voelt met zijn of haar verhaal. Waar er voor iedereen een volwaardige plek is.

Ons verhaal


Na jaren gewerkt te hebben in de Haagse modder en de verschrikkelijke mooie wereld van het sociaal werk, ben ik in 2015 les gaan geven binnen het hbo onderwijs bij de opleiding Social Work. Als beginnend docent zag ik studenten, docenten en professionals. Ik verbaasde en verwonderde mij over het feit dat ik geen (oud-)cliënten en ervaringsdeskundigen voor de klas zag staan om de studenten te vertellen over hun ervaringen en om kennis en kunde te delen zodat zij van hen kunnen leren.

Op een dag kwam ik Joost tegen. Een oud-cliënt van mij die ik heb begeleid binnen de dak- en thuislozenhulpverlening. Ooit had hij gezegd zijn ervaring in te willen zetten zodat anderen hiervan kunnen leren. Een week later stond hij voor de klas om zijn verhaal te vertellen en om samen met mij les te geven. Joost vertelde over zijn ervaringen in het contact met sociaal werkers, beantwoorde de vragen van studenten en droeg zijn kennis rondom thema’s over. We deden samen interviews, vulden elkaar aan in theorie en praktijk, gaven opdrachten aan studenten voor vakken zoals gespreksvaardigheden of het schrijven van een begeleidingsplan en hij was betrokken bij projecten.

Een succes voor de studenten, voor Joost en voor mij. De lessen werden als waardevol, levend en echt ervaren. Het inbrengen van ervaringsdeskundigheid was effectief als leerervaring en een meerwaarde voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het enthousiasme was groot en de studenten vroegen om meer van dit soort onderwijs. Joost hoorde erbij, voelde zich waardevol en van betekenis. Hij kwam met ideeën, gaf feedback aan studenten en er ontstond een gelijkwaardige relatie.

Het begin van ‘Onzichtbaar Den Haag’ is hier ontstaan. Een samenwerking tussen een oud-cliënt en een sociaal werker.


Onze visie


We geven plek aan ‘een kwetsbare burger’ om van betekenis te zijn. We maken hen zichtbaar omdat wij geloven dat hun kennis, kunde en ervaring van belangrijke meerwaarde is voor de samenleving. Het is zonde dat deze op straat of op de sofa verloren gaat.


Onze missie


Onzichtbaar Den Haag heeft de missie om burgers in contact en in interactieve dialoog te brengen om van elkaar te leren en kennis, kunde en ervaringen te delen.
In de klaslokalen van het onderwijs aan studenten of docenten, het kantoor of trainingsruimte van een bedrijf, de gemeente en de overheid of maatschappelijke organisaties aan professionals.


Onze doelstellingen


Onzichtbaar Den Haag professionaliseert de kennis, kunde en ervaring van (toekomstig) professionals die werken met en voor ‘de kwetsbare burger’. Dit doen we door het geven van trainingen en workshops met de inzet van die kwetsbare burger, onze ambassadeurs, met hun kennis, kunde en ervaring.

Wij werken aan onze doelstelling door:
 • Het ontwikkelen van onze arrangementen met een ‘lerend karakter’ die educatief, adviserend, preventief en als voorlichting kunnen worden ingezet.
 • Het aanbieden van unieke en betekenisvolle ervaringsgerichte leerervaringen met onze arrangementen en ambassadeurs.
 • Het ontwikkelen en professionaliseren van (oud-)cliënten en ervaringsdeskundigen met hun kennis, kunde en ervaring uit het sociaal werk zodat zij multi-inzetbaar zijn binnen maatschappelijke organisaties, de gemeente, het bedrijfsleven en/of het onderwijs.
 • Een platform te zijn waar (oud-)cliënten en ervaringsdeskundigen van betekenis zijn, erbij horen, meedoen en van meerwaarde zijn: een sociale onderneming voor en door ambassadeurs.
 • Het aanbieden van leer-ontwikkeltrajecten aan onze ambassadeurs t.b.v. persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.
 • Actief burgerschap/Participatie van burgers met hun kennis, kunde en ervaringen.
 • Een brugfunctie te vervullen tussen het sociale domein en maatschappelijke organisaties, het onderwijs of het bedrijfsleven door de praktijk van het sociaal werk naar het klaslokaal van het onderwijs, het kantoor of trainingsruimte van een bedrijf te halen.
 • Professionalisering door verbreding van het perspectief, het vergroten van de betrokkenheid en medemenselijkheid bij de samenleving: van leefwereld naar systeemwereld.
 • Het opzoeken en aangaan van een samenwerking met organisaties en structureel onderdeel te worden van het werk- en leerproces.

Studenten Hogeschool:

“Wow! Dit was echt de leukste les van het hele jaar!”

Onze werkwijze


We doen dit met een eigen stijl door het inzetten van onze ambassadeurs met hun kennis, kunde en ervaring. We vertellen ‘echte’ verhalen, spelen onszelf na, gaan in dialoog om van elkaar te leren, maken een koppeling tussen theorie en praktijk rondom maatschappelijke thema’s, het geven van workshops en trainingen en nog vele andere creatieve ervaringsgerichte leer- en werkvormen in de vorm van ‘arrangementen’.

De arrangementen van Onzichtbaar Den Haag bieden een inspirerende en betekenisvolle leerervaring. Onze stijl van werken is ervaringsgericht. Door te ervaren gaan we voelen. Van daaruit starten we het interactieve dialoog. Zo ontstaat er ruimte voor het delen van kennis, kunde en ervaring. Deze overdracht verbreedt het perspectief waardoor de betrokkenheid bij de ander en elkaar toeneemt. Dit leidt tot medemenselijkheid en een professionele en persoonlijke (her-) ontmoeting.

Onze ambassadeurs


De ambassadeurs van Onzichtbaar Den Haag hebben verschillende achtergronden en persoonlijke verhalen. Zijn delen een verleden rondom maatschappelijke thema’s zoals armoede, uitkering en bijstand, schulden, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Zij weten hoe het is om een probleem en hulpvraag te hebben, afhankelijk te zijn een ander, het gevoel te hebben er niet meer bij te horen of uit een diep dal te komen.

Onze ambassadeurs komen uit het sociaal werk en vertegenwoordigen ‘een kwetsbare burger’. Wij zien hen echter als burgers die unieke expertise bezitten en van betekenisvolle meerwaarde zijn voor de toekomst van het sociaal werk, het onderwijs en de maatschappij.

Onzichtbaar Den Haag is een platform en biedt een plek voor ambassadeurs waar ze bij horen en hun stem kunnen laten horen. Waar ze mee kunnen denken en werken aan onze sociale onderneming. We investeren in onze ambassadeurs door het aanbieden van leer-ontwikkeltrajecten. Groei van onze ambassadeurs betekent groei van onze onderneming.


Ambassadeurs

Onze impact en meerwaarde


De meerwaarde voor de samenleving


 • Burgers met elkaar in contact, dialoog en verbinding brengen zodat zij van elkaar kunnen leren.
 • Het delen van verhalen en ervaringen: verbinding tussen leefwereld en systeemwereld.
 • Verbreden van perspectief en kennisoverdracht.
 • Vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en medemenselijkheid.
 • Verhogen van participatie, inclusie, destigmatisering en normalisatie.

De meerwaarde voor de gemeente en de overheid


 • Een sociale onderneming die meedenkt met en meewerkt aan maatschappelijke thema’s.
 • De waardevolle kennis, kunde en ervaring van onze ambassadeurs.
 • Leren van onze ambassadeurs die een complexe en kwetsbare doelgroep vertegenwoordigen.
 • Het bereiken en betrekken van kwetsbare burgers en complexe doelgroepen.
 • Het (preventief en educatief) inzetten van onze ambassadeurs als rolmodel of voorganger voor andere kwetsbare burgers of complexe doelgroepen.
 • Het opdoen van (vrijwilligers)werkervaring.
 • Laagdrempelige activering en leer-ontwikkeltrajecten voor kwetsbare en complexe doelgroepen.
 • Van de stoep en sofa naar actief burgerschap.
 • De gezonde samenleving: versterken en bevorderen van vitaliteit en gezond gedrag van onze ambassadeurs.
 • Het inzetten van de kennis, kunde en ervaring om de professionaliteit en deskundigheid op meerdere domeinen te versterken.

De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid


 • Belangrijke ontwikkeling en trend binnen o.a. het sociale en het onderwijsdomein.
 • Ervaringsdeskundigheid als 3e bron van kennis.
 • Een nieuw perspectief: inzicht in de belevingswereld van mensen.
 • De toename van de behoefte aan en vraag naar ervaringsdeskundigheid en -kennis.

De meerwaarde voor het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties


 • Toekomstig en huidig professionals worden voorbereid op de actuele praktijk.
 • Versterkt en vergroot de professionaliteit.
 • In dialoog met elkaar: vertellen van en luisteren naar ervaringen en verhalen om kennis te delen en va elkaar te leren.
 • Aansluiten bij leef- en belevingswereld van kwetsbare burgers: brug tussen leef- en systeemwereld.
 • Verweven van de ‘Driehoek’: praktijk, onderzoek en onderwijs.

De meerwaarde voor de ambassadeurs


 • Een onderneming voor en door ambassadeurs.
 • Basisbehoeften: erbij horen, mee doen, deelnemen, plek innemen, onderdeel zijn (van een groep), samenwerken, erkenning en van betekenis zijn.
 • Delen van kennis, kunde en ervaringen zodat daarvan geleerd kan worden.
 • Deelname aan leerontwikkelingstrajecten: groei en ontwikkeling door workshops en trainingen.
 • Opbouwen van een persoonlijk en professioneel portfolio en cv.
 • Verbreden van persoonlijk, sociaal en professioneel netwerk.
 • Het opbouwen van structuur, ritme, taken en verantwoordelijkheid.
 • Een laagdrempelige onderneming.
 • Het zichtbaar maken van competenties en eigen kracht.
 • Participatie en actief burgerschap: vergroten van vermogen en wens om aan de samenleving deel te nemen.

De meerwaarde voor jongeren/studenten


 • Maatschappelijke thema’s: educatie, preventie en voorlichting.
 • Drempelverlagend en bevorderend voor het delen van (eigen) ervaringen.
 • Voorbeelden van levensverhalen over (de moeilijke weg naar) succes.
 • Inspirerende en betekenisvolle leerervaringen: ervaren laat leren.